REZULTAT FINAL
11.05.2015
 
1. Gergely Zsuzsa – punctaj final 98,54 – ADMIS
2. Vér Tünde – punctaj final 98, 54 – ADMIS
 
REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI
06.05.2015

1. Gergely Zsuzsa – punctaj 100 – ADMIS
2. Vér Tünde – 100 – punctaj – ADMISCandidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie care se depune la sediul Filarmonicii de Stat “Transilvania”, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţilor, până la data de 07.05.2015, ora 12:00.

REZULTATUL PROBEI PRACTICE
30.04.2015

1. Gergely Zsuzsa – punctaj 97,08 – ADMIS
2. Vér Tünde – punctaj 97,08 – ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot formula o contestaţie, care se depune la sediul Filarmonicii de Stat “Transilvania”, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţilor, până la data de 04.05.2015, ora 12:00.

Proba interviului se susţine în data de 05 mai 2015, ora 13,30.

COMISIA DE CONCURS
Preşedinte: Cornel Groza
Membrii: Natalia Constantin
Carmen Ionaşcu
Secretar: Aurelia Roman

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE DE ARTIST LIRIC 
24.04.2015

1. Barbu Alida-Monica-Doriana – RESPINS – lipsa celor 3 ani de experienţă în cor
2. Ciobanu Florina-Diana – RESPINS – lipsa celor 3 ani de experienţă în cor
3. Deak Noémi-Csilla – RESPINS – lipsa celor 3 ani de experienţă în cor
4. Gergely Zsuzsa – ADMIS
5. Toma Diana-Olimpia – RESPINS – lipsa celor 3 ani de experienţă în cor
6. Trîmbiţaş Oana-Maria – RESPINS – lipsa celor 3 ani de experienţă în cor
7. Vér Tünde – ADMIS COMISIA DE EXAMEN
Preşedinte: Cornel Groza
Membri: Natalia Constantin, Carmen Ionaşcu
Secretar: Aurelia Roman

ANUNŢ
03.04.205

FILARMONICA DE STAT „TRANSILVANIA” organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de artist liric – 2 posturi (sopran şi alto), conform HG 286/23.03.2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
– Concursul se va desfăşura la sala Clubului CFR, str. Dobrogeanu Gherea, nr 17, Cluj – Napoca, jud. Cluj;
– Data până la care se pot depune dosarele de concurs: 21 aprilie 2015, ora 13,30 la sediul instituţiei; Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 026/4430060.
– Selecţia dosarelor de concurs va avea loc în data de 23 aprilie 2015, ora 12,00;
– Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea admis sau respins, în data de 24 aprilie 2015, ora 12;
– Proba practică va avea loc în data de 29 aprilie 2015, ora 13,30;
– Afişarea rezultatelor probei practice, în data de 30 aprilie 2015, ora 12,00;
– Termen de depunere a contestaţilor până în data de 4 mai 2015, ora 12,00;
– Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse în data de 5 mai 2015, ora 12,00;
– Proba interviu în data de 05 mai 2015, ora 13,30;
– Afişarea rezultatelor probei interviului, în data de 06 mai 2015, ora 12,00;
– Termen de depunere a contestaţilor până în data de 07 mai 2015, ora 12,00;
– Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse în data de 08 mai 2015, ora 12,00;
– Afişarea rezultatelor finale va avea loc în data de 11 mai 2015, ora 12,00.

Condiții generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestă pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie, sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice:
a) să fie absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul muzical;
b) vechimea(experienţa) în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 3 ani.
Tematica:
1. Arie – la alegerea candidatului;
2. Vocalize;
3. W.A.Mozart – Requiem, partea I-a Fuga Kyrie eleison;
4. Solfegiu la prima vedere (cu şi fără text).Dosarul de concurs:
– cerere de înscriere;
– act de identitate în original şi xerox;
– certificat de naştere şi căsătorie în original şi xerox;
– diplomă studii în original şi xerox (licenţă);
– absolvenţii promoţiei 2014 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior, din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii, specializarea dobândită;
– adeverinţe, diplome absolvire cursuri de perfecţionare, dacă este cazul;
– supliment la diploma de licenţă în original şi xerox;
– copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– cazier judiciar sau o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– Curriculum vitae model Europass.
 
Mult succes candidaţilor!