În conformitate cu prevederile  art. 26 alin.(1) din Legea nr. 284/2010

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,  art. 43 alin(3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Filarmonicii de Stat „Transilvania” aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj  nr. 26/31.01.2013 şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 32/07.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi a unor instituţii publice aflate în subordine; Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           Filarmonica de Stat “Transilvania”din Cluj-Napoca organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al personalului contractual din cadrul Orchestrei Simfonice.

Numărul de posturi pentru care se organizează examen de promovare în grad este de 4, iar posturile pentru care se organizează  sunt următoarele:

Pentru a participa la examenul de promovare în grad candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Având în vedere referatele unor şefi de partidă din cadrul Orchestrei Simfonice privind necesitatea transformării unor posturi prin promovare în funcţie, Filarmonica de Stat „Transilvania” organizează examen de promovare în funcţie prin transformarea postului după cum urmează:

Pentru promovarea în funcţie candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Probele de examen pentru promovarea în grad profesional superior şi pentru promovarea în funcţie sunt:

Proba practică şi interviul vor avea loc în data de  22 noiembrie 2017, ora 10,00 la sala Auditorium Maximum, str. M. Kogalniceanu nr. 1

Tematica pentru examenul de promovare va fi anexată acestui anunţ pentru fiecare instrument.

Intrarea la examen se va face în ordine alfabetică.

Dosarul candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în grad si promovare în funcţie trebuie să conţină următoarele:

  1. cererea pentru participare la examen
  2. adeverinţa eliberată de compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul din care promovează;
  3. c) adeverinta eliberată de compartimentul Resurse Umane în vederea atestării gradului profesional IA pentru promovarea în funcţia de şef partidă;
  4. copii ale fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad se va depune la sediul instituţiei, serviciul Resurse Umane, pâna la data de  3 noiembrie 2017,  iar în data de 8 noiembrie 2017 se afişează rezultatul selecţiei dosarelor.