FILARMONICA DE STAT “TRANSILVANIA” organizează concurs, în baza HG 286/2011 şi HG 1027/2014 după cum urmează:

La Casa Universitarilor din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în data de 3 septembrie 2018, ora 1000 proba practică şi în data de 3 septembrie 2018 ora 1600 interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante:

-1 post artist instrumentist contrabas, cod COR 265219, gradul profesional IA, pe durată nedeterminată în cadrul Orchestrei Simfonice

Condiţii specifice de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare în domeniul muzical

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

– 1 post artist instrumentist violă, gradul profesional IA pe durată nedeterminată în cadrul Orchestrei Simfonice

Condiţii specifice de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare în domeniul muzical

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

– 1 post artist instrumentist vioară 2, gradul profesional II pe durată nedeterminată în cadrul Orchestrei Simfonice

Condiţii specifice de participare:

-nivelul studiilor: studii superioare în domeniul muzical

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

La sala Clubului CFR din str. Dobrogeanu Gherea, nr.17, localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în data de 3 septembrie 2018, ora 10 00 proba practică şi ora 16 00 interviu, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de :

– 1 post artist liric bas, gradul profesional II pe durată nedeterminată în cadrul Corului.

Condiţii specifice de participare:

– nivelul studiilor: studii superioare în domeniul muzical

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

La sediul instituţiei str. Piaţa Lucian Blaga, nr. 1-3, Localitatea Cluj-Napoca , în data de 3 septembrie 2018, ora 10 00 proba practică şi ora 14 00 interviu, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de :

  • 1 post curier, cod COR 962101 pe durata nedeterminată în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiţii specific de participare:

  • nivelul studiilor: studii medii, generale
  • fără condiţii de vechime

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei  Filarmonica de Stat “Transilvania” din localitatea Cluj-Napoca, strada Lucian Blaga, nr. 1-3, Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial partea a III-a.

Dosarul candidaţilor înscrişi la concurs va cuprinde următoarele:

  1. cererea de înscriere la concurs;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
  3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor;
  4. copia carnetului de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă în specialitatea studiilor;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie;
  7. curriculum vitae

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei  şi la telefon: 0264-430060.

Orice modificări intervenite în procedura de organizare a concursului vor fi anunţate la avizierul instituţiei, până cel târziu în preziua probei respective.