FILARMONICA DE STAT “TRANSILVANIA” organizează concurs, în baza HG 286/2011 şi HG 1027/2014 după cum urmează:

La Colegiul Academic din Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în data de 26 noiembrie 2018, ora 1400 proba practică şi în data de 26 noiembrie 2018 ora 1600 interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante:

-1 post artist instrumentist violă, gradul profesional II pe durată nedeterminată în cadrul Orchestrei simfonice

Condiţii specifice de participare:

-nivelul studiilor: studii superioare în domeniul muzical

-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

La sediul instituţiei din Piaţa Lucian Blaga, nr. 1-3, localitatea Cluj-Napoca, în data de 26 noiembrie 2018, ora 1000 proba scrisă şi ora 1300 interviu, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de:

  • 1 post secretar PR, cod COR: 243201 pe durată nedeterminată în cadrul Compartimentului Programare Artistică şi Organizare Spectacole

Condiţii specifice de participare:

  • nivelul studiilor: studii superioare
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei  Filarmonica de Stat “Transilvania” din Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial partea a III-a.

Dosarul candidaţilor înscrişi la concurs va cuprinde următoarele:

  1. cererea de înscriere la concurs
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea
  3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor
  4. copia carnetului de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă în specialitatea studiilor;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie.
  7. curriculum vitae

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei  şi la telefon: 0264-430060.

Orice modificări intervenite în procedura de organizare a concursului vor fi anunţate la avizierul instituţiei până cel târziu în preziua probei respective.