ANUNȚ PUBLIC
concurs de proiecte de management organizat pentru
Filarmonica de Stat ”Transilvania”

Consiliul Județean Cluj organizează, la sediul său din Calea Dorobanților nr. 106, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Filarmonica de Stat ”Transilvania”.

Condiţii de participare:
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:
1. Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – arte, Domeniul de licență (DL) – Muzică;
2. Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – arte, Domeniul de licență (DL) – Teatru și artele spectacolului.
d) are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;
e) are experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 3 ani sau specializări în domeniul managementului;
f) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
h) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

Calendarul concursului:
a) 21.05.2021 aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).
b) 22.06.2021 ora 15 – data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 23.06 – 24.06.2021 – selecția dosarelor;
d) 25.06.2021 – rezultat selecție dosare;
e) 28.06 – 12.07.2021 – analiza proiectelor de management – prima etapă;
f) 13.07.2021 -rezultat prima etapă
g) 14.07 – 15.07.2021 – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
i) În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.
j) Contestaţiile se depun într-un termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Serviciul Resurse Umane, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament. Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
k) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.
Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Consiliului Județean Cluj, până la data de 22.06.2021 – ora 15:00 (luni – joi între orele 8,00–15,00; vineri între orele 8,00–13:00), la Serviciul Resurse Umane – etajul 3, camera 305.
Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a) formularul de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
b) copie după actul de identitate;
c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
d) diplome de studii (care atestă absolvirea studiilor solicitate la condiții de participare pct. c) şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniul managementului pct.e);
e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
f) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
g) declarația pe proprie răspundere privind capacitatea de exercițiu, conform modelului anexat;
h) copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;
i) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;
j) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).
Proiectul este limitat la un număr de 50 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, font: montserrat light, cu dimensiunea de 11 puncte pentru textul de bază şi pentru titluri font montserrat bold dimensiune 11 puncte, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.

Condiția de pregătire sau experiență în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.
În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale.
La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.
La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 0372640024, luni– joi între orele 8,00–15,00; vineri între orele 8,00–13:00).

ANEXE:
MODEL Formular de înscriere la concurs de management;
MODEL Adeverință de vechime;
MODEL Declarație pe propria răspundere- capacitate de exercițiu;
MODEL Declarație pe propria răspundere -pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, organizat de Consiliul Județean Cluj pentru Filarmonica de Stat ”Transilvania”;
Caietul de obiective elaborat pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Cluj pentru Filarmonica de Stat ”Transilvania”;
Regulamentul de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat ”Transilvania”;
Organigrama, Statul de funcții;
Bugetul instituţiei – pe ultimii trei ani;
Notă de informare și obținere acord în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare.

BIBLIOGRAFIE:
• ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 (*actualizată*) privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Afișat în data de 21.05.2021

Sari la conținut