P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca
Tel.: 0264-430060, Fax: 0264-597812
www.filacluj.ro, publicrelations@filacluj.ro

FILARMONICA DE STAT ’’TRANSILVANIA’’ organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/2011 şi H.G. 1027/2014, la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier juridic, gradul profesional IA.

Concursul se va desfăşura conform următorului orar:
– în data de 2 decembrie 2021, ora 1000 desfăşurarea probei scrise la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj
– în data de 6 decembrie 2021, ora 1000 desfăşurarea interviului, la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al Partea a III-a, respectiv până în data de 22 noiembrie 2021, ora 13,00.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde următoarele:
– Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
– Copia actului de identitate;
– Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
– Copia carnetului de muncă şi adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
– Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil în funcţia de consilier juridic;
– Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mul 6 luni anterior derulării, concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
– Curriculum vitae.
Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat în data de 23 noiembrie 2021, ora 13,00.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor este data de 24 noiembrie 2021, ora 13,00. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat în data de 25 noiembrie 2021 ora 13,00.
Rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului va fi afişat în termen de o zi lucrătoare de la desfăşurarea fiecărei probe până la ora 13,00.
Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probelor desfăşurate, până la ora 1300 .
Condiţii generale pentru participarea la concurs:
– are cetăţenia română
– cunoaşte limba română scris şi vorbit
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
– are capacitate deplină de exerciţiu
– are stare de sănătate corespunzătoare atestatată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţis anitare abilitate
– îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
– nu fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice participare la concurs:
– Studii superioare juridice
– Vechime în specialitatea studiilor necesare postului: 7 ani
Bibliografia stabilită este anexată prezentului anunţ.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, tel: 0264-430060.

MANAGER
SBÎRCIU MARIA-SILVIA-MIHAELA

Sari la conținut