P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca

Tel.: 0264-430060, Fax: 0264-597812              

www.filacluj.ro, publicrelations@filacluj.ro

 

SUBIECTE

pentru proba scrisă a concursului organizat în vederea ocupării postului de consilier juridic, gradul profesional IA

desfăşurat în data de 2 decembrie 2021

 

-Setul nr.2- GRILA DE CORECTARE

 

 

 1. Ce sunt instituţiile de spectacole sau concerte, cum se înfiinţează, organizează şi funcţionează? (10 puncte)

Legislatie: ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

Art. 3

litera b) instituţiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept public care realizează şi prezintă producţii artistice;

Art. 4

(1) Instituţiile de spectacole sau concerte se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.

(2) Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află.

(3) Instituţiile de spectacole sau concerte au deplină autonomie în stabilirea şi realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităţilor centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii.

Art. 11

Instituţiile de spectacole sau concerte pot recurge la externalizarea, în condiţiile legii, a unor servicii, inclusiv a celor tehnice, administrative şi de producţie.

Art. 12

(1) Funcţionarea instituţiilor de spectacole sau concerte se asigură de către personalul artistic, tehnic şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, a celor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul civil.

Art. 19

(1) Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înfiinţează consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ […]

 (2) Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înfiinţează un consiliu artistic, organism cu rol consultativ, format din personalităţi culturale din instituţie şi din afara acesteia.

 

 1. Cum sunt finanţate instituţiile de spectacole sau concerte? (10 puncte)

Legislatie: ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

Art. 20

Finanţarea instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, prin bugetul autorităţilor publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile respective, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 21

(1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel:

 1. a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz;
 2. b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse;
 3. c) cheltuielile de personal se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, precum şi din venituri proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, în condiţiile legii;
 4. d) cheltuielile necesare pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale se acoperă din subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, din venituri proprii şi din alte surse;

 (2) Instituţiile de spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite sub formă de servicii, donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituţiei.

 

 1. Cine asigură conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte şi pe ce bază? (10 puncte)

Legislatie: ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

Art. 18

(1) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este asigurată de către un director general sau, după caz, de un director, persoană fizică, ori de către o persoană juridică de drept privat.

(2) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este încredinţată în baza unui concurs de proiecte de management, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (2) încheie un contract de management cu ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează instituţia respectivă.

(4) În cazul în care managementul este asigurat de o persoană juridică, aceasta va desemna o persoană fizică pentru a o reprezenta, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (3).

 

 1. Care este cuprinsul cererii de chemare în judecată conform dispozițiilor Codului de Procedură Civilă? (5 puncte)

Legislatie: Codul de Procedura Civila – Art. 194: Cuprinsul cererii de chemare în judecată

Cererea de chemare în judecată va cuprinde:

 1. a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
 2. b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii;
 3. c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;
 4. d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;
 5. e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.
 6. f) semnătura.

 

 1. Precizați competența materială a curților de apel prevăzută de dispozițiile Codului de procedură civilă. (5 puncte)

Legislatie: Codul de Procedura Civila – Art. 96: Curtea de apel

Curţile de apel judecă:

 1. în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii speciale;
 2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă;
 3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege;
 4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.

 

 1. Precizați care este obiectul dreptului de autor în accepțiunea dispozițiilor Legii nr. 8/1996. (10 puncte)

Legislatie: Legea nr. 8/1996 – Art. 7

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:

 1. a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator;
 2. b) operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;
 3. c) compoziţiile muzicale cu sau fără text;
 4. d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;
 5. e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;
 6. f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
 7. g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
 8. h) operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;
 9. i) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în general.

 

 1. Precizați trei situații potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese conform dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiie publice. (10 puncte)

Legislatie: Legea nr. 98/2016 – Art. 60

(1)  Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

 1. a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
 2. b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
 3. c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
 4. d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
 5. e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
 6. f) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3).

(2)  În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

 

 1. Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD) stabileşte normele referitoare la:
 2. protecţia persoanelor juridice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal;
 3. protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal;
 4. protecţia persoanelor fizice și juridice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal.

Raspuns corect: b)

 

 1. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD), „date cu caracter personal” înseamnă:
 2. orice informaţii privind o persoană juridică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);
 3. orice informaţii privind o persoană fizică sau juridică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);
 4. orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

Raspuns corect: c)

 

 1. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD), „prelucrarea” înseamnă:
 2. orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 3. marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 4. orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice.

Raspuns corect: a)

 

 1. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD), „încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă:
 2. încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 3. prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal;
 4. prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal.

Raspuns corect: a)

 

 1. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD), persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în următoarele cazuri:
 2. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată și-a dat consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 3. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea acestora; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 4. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea acestora; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului intern sub incidenţa căruia se află persoana vizata.

Raspuns corect: b)

 

 1. Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
 2. autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 3. informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; numele, prenumele şi semnătura operatorului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului;
 4. autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; numele solicitantului, datele de identificare ale acestuia şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Raspuns corect: a)

 

 1. In cadrul unei proceduri de licitație deschisă autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor în cazul în care:
 2. anunțul de participare a fost publicat și in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 3. a fost publicat un anunt de intenție referitor la contractul ce urmează a fi atribuit;
 4. accepta depunerea ofertelor prin mijloace electronice.

Raspuns corect: c)

 

 1. Perioada minimă intre data transmiterii anuntului de participare la procedura simplificata si data-limita de depunere a ofertelor, in situatia achizitiei de servicii sau produse, este de cel putin:
 2. 6 zile
 3. 10 zile
 4. 15 zile

Raspuns corect: b)

 

 1. Operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente:
 2. declaratii sau extrase bancare corespunzatoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurarii de risc profesional;
 3. prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare;
 4. calificarile educationale si profesionale ale operatorului economic care presteaza servicii ori executa lucrari sau ale personalului de conducere al operatorului economic.

Raspuns corect: c)

 

 1. În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
 2. 50% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
 3. 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
 4. 70% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.

Raspuns corect: b)

 

 1. Autoritatea contractantă prelungeşte perioada stabilită în anunţul de participare sau în documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare:
 2. in cazul atribuirii pe loturi a contractelor de achizitie publica;
 3. autoritatea contractanta nu are dreptul de a prelungi perioada stabilita in anuntul de participare sau in documentele achizitiei pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare;
 4. în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziţiei.

Raspuns corect: c)

 

 1. Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări:
 2. ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice;
 3. ca parte a programului anual de achiziţii publice;
 4. ca parte a strategiei de contractare.

Raspuns corect: b)

 

 1. Strategia de contractare reprezinta:
 2. un instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie;
 3. totalitatea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie in decursul anului urmator;
 4. instrumentul prin care se documenteaza deciziile din etapa de planificare/pregatire a achizitiei.

Raspuns corect: c)

 

Nota:

Punctajul total acordat pentru subiectele tip grilă, enunţate la punctele 8-20, este de 30 de puncte. Pentru obţinerea punctajului maxim de 30 de puncte, condiţia necesară şi suficientă este rezolvarea corectă a 12 grile.

Sari la conținut