ANUNŢ

În conformitate cu prevederile  art. 31 alin.(4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,  art. 43 alin(3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Filarmonicii de Stat „Transilvania” aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj  nr. 26/31.01.2013 şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 32/07.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi a unor instituţii publice aflate în subordine; Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Filarmonica de Stat “Transilvania”din Cluj-Napoca organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al personalului contractual din cadrul Orchestrei Simfonice si din cadrul COR.

Numărul de posturi pentru care se organizează examen de promovare în grad este de 4, iar posturile pentru care se organizează examenul de promovare în gradul imediat superior este:

Pentru a participa la examenul de promovare în grad candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Probele de examen sunt:

Proba practică şi interviul vor avea loc în data de  7 iulie 2022,                           ora  0900  la sediul Filarmonicii de Stat ’’Transilvania” din Cluj-Napoca , P-ța L. Blaga, nr.1-3.

Tematica pentru examenul de promovare va fi anexată acestui anunţ .

Intrarea la examen se va stabili de comisia de examen.

Dosarul candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în grad trebuie să conţină urmatoarele:

  1. cererea pentru participare la examen
  2. adeverinţa eliberată de compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul din care promovează;
  3. copii ale fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad se va depune la sediul instituţiei, serviciul Resurse Umane, pâna la data de  21 iunie 2022, iar în data de 22 iunie 2022 se afişează rezultatul selecţiei dosarelor.

Afisat, azi 08.06.2022

MANAGER

SBÎRCIU MARIA-SILVIA-MIHAELA

 

 

Sari la conținut