FILARMONICA DE STAT ’’TRANSILVANIA’’ organizează concurs, în baza Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 şi respectând prevederile O.U.G. 80/2022,  la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de director adjunct S II, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfăşura conform următorului orar :

– în data de 8 decembrie 2022, ora 1000 desfăşurarea probei scrise la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

– în data de 14 decembrie 2022, ora 1000 desfăşurarea interviului,  la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs la sediul instituţiei până în data de 28 noiembrie 2022, ora 1300.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat în data de 5 decembrie 2022, ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor este data de 6 decembrie 2022, ora 1300.

Rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului vor fi afişate în termen de o zi lucrătoare de la desfăşurarea fiecărei probe până la ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probelor desfăşurate, până la ora 1300  .

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

Constituie avantaj deţinerea unui titlu de doctor sau a calităţii de doctorand.

Bibliografia stabilită este anexată prezentului anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, tel: 0264-430060.

MANAGER

SBÎRCIU MARIA-SILVIA-MIHAELA

Afişat azi, 10 noiembrie 2022

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

PENTRU POSTUL VACANT DE DIRECTOR ADJUNCT gradul II

 

 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul SGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiilHe şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, actualizată
 4. Legea nr. 8/1996 Republicată, privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 5. Legea nr. 227/2015 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
 10. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
 11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată
 12. Legea nr. 98/2016/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
 13. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 14. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 15. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 16. Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)
 17. POPA, Stefan Cătălin

(2022): Cultura organizaţională. Editura Pro Universitaria Bucuresti

Descarcă Formular inscriere la concurs

 

                                                             

Sari la conținut