FILARMONICA DE STAT „TRANSILVANIA’’ organizează concurs, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022 și respectând prevederile O.U.G. 80/2022, la sediul instituției din Cluj-Napoca, P-ța Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent artistic M I, din cadrul compartimentului Programare artistică și organizare spectacole al instituției, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfășura conform următorului orar:
– în data de 4 ianuarie 2023, ora 1000 desfășurarea probei scrise la sediul instituției din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj
– în data de 11 ianuarie 2023, ora 1000 desfășurarea interviului, la sediul instituției din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj
În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs la sediul instituției până în data de 27 decembrie 2022, ora 1300.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs (atașat prezentului anunț);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat
schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului Național de date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs. (5) Documentul prevăzut la lit. f) (certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar ) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii. Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat în data de 28 decembrie 2022, ora 1300.
Termenul de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor este data de 29 decembrie 2022, ora 13:00.
Rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului vor fi afișate în termen de o zi lucrătoare de la desfășurarea fiecărei probe până la ora 1300.
Termenul de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei scrise și rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probelor desfășurate, până la ora 13:00 .
Condiții generale pentru participarea la concurs:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
g) Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.
h) Nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:
– studii medii
– cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
– experiență în funcții similare de 7 ani
Bibliografia stabilită este anexată prezentului anunț.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, tel: 0264-430060.

MANAGER
SBÎRCIU MARIA-SILVIA-MIHAELA

Afișat azi, 13 decembrie 2022

Bibliografie

1. ORDONANȚĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007

2. János Maria-Magdalena, Organizarea evenimentului cultural, UArtPress

3. Stephan Schafer- Mehdi, Organizarea evenimentelor, București, Editura ALL, 2008

4. Bălan-Budoiu Oana, Avram Cristian, Elemente de antreprenoriat cultural. Despre Management și Marketing în arta muzicală a secolului a XXI, Cluj-Napoca, MediaMusica, 2022

Descarcă Formular inscriere la concurs

 

 

 

 

 

Sari la conținut