FILARMONICA DE STAT „TRANSILVANIA” organizează concurs, în baza Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 şi respectând prevederile O.U.G. 80/2022,  la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de recuziter, treapta I cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe perioadă nedeterminată.

 

Concursul se va desfăşura conform următorului orar :

– în data de 19 aprilie 2023, ora 800 desfăşurarea probei practice la sala Colegiul Academic – Casa Universitarilor, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca  si ora 1000 desfăşurarea probei scrise la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

 

– în data de 26 aprilie 2023, ora 1000 desfăşurarea interviului,  la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

 

In vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs la sediul instituţiei, compartimentul resurse umane, până în data de 11 aprilie 2023, ora 1300.

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

schimbarea de nume, după caz;

atestă efectuarea unor specializări;

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare;

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat în data de 16 martie 2023, ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor este data de 17 martie 2023, ora 1300.

Rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului vor fi afişate în termen de o zi lucrătoare de la desfăşurarea fiecărei probe până la ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probelor desfăşurate, până la ora 1300  .

 

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

 

Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

atestatată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

Bibliografia stabilită este anexată prezentului anunţ.

Proba practica consta in amenajarea scenei pentru reoetitu/concert.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, tel: 0264-430060.

 

MANAGER

SBÎRCIU MARIA-SILVIA-MIHAELA

 

Afişat azi, 28 martie 2023

 

BIBLIOGRAFIE

 

Legea 319/2006 (actualizată) privind securitatea şi sănătatea în muncă;

 

Secţiunea III din O.U.G. nr. 57/2019

 

Legea nr. 307/2006 privind apărarea incendiilor;

Legea nr. 53/2003 (republicată) Codul muncii – obligaţiile salariaţilor;

 

H.G. 1091/2006 privind cerinţele minime de Securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

 

Cunoştinţe generale despre orchestra simfonică şi instrumentele acesteia.

 Descarcă: Anunț concurs post vacant- recuziter

Sari la conținut