FILARMONICA DE STAT „TRANSILVANIA” organizează concurs, în baza Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 şi respectând prevederile O.U.G. 80/2022,  la  Academia de Muzică Gheorghe Dima,  sala 44,  din Cluj- Napoca, str.I.C. Brătianu, nr. 25 (proba practică) şi la Colegiul Academic – Casa Universitarilor, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca (interviul), pentru ocuparea postului contractual vacant de artist instrumentist vioară, gradul profesional IA, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe perioadă nedeterminată.

 

Concursul se va desfăşura conform următorului orar :

– în data de 8 mai 2023, ora 1400 desfăşurarea probei practice la Academia de Muzică “Gheorghe Dima”,  sala 44,  din Cluj- Napoca, str.I.C. Brătianu, nr. 25

– în data de 12 mai 2023, ora 1300 desfăşurarea interviului, la Colegiul Academic-Casa Universitarilor, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs la sediul instituţiei, compartimentul resurse umane, până în data de 26 aprilie 2023, ora 1300.

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

schimbarea de nume, după caz;

atestă efectuarea unor specializări;

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare;

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat în data de 27 aprilie 2023, ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor este data de 28 aprilie 2023, ora 1300.

Rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului vor fi afişate în termen de o zi lucrătoare de la desfăşurarea fiecărei probe până la ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probelor desfăşurate, până la ora 1300  .

 

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

atestatată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

Bibliografia stabilită este anexată prezentului anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, tel: 0264-430060.

MANAGER

SBÎRCIU MARIA-SILVIA-MIHAELA

  

Bibliografia şi tematica:

 W.A. MOZART – partea I cu cadenţă, la alegere din Concertele pentru vioară nr. 3,4 sau 5

J.S. BACH –  Două părţi cu caracter diferit din Sonatele şi Partitele solo sau o fuga sau Ciaccona

Material de orchestră – fragmente din:

  1. BRAHMS – Simfonia IV -a ( p. III si p. IV)
  2. SCHUMANN – Simfonia a II-a : Scherzo
  3. STRAUSS – Don Juan

Proba de citire la prima vedere:

Nota:

Sari la conținut